MATEŘSKÁ ŠKOLA NA DLOUHÉM LÁNU

Naše školka

 
         
 
 

 
 
Prezentace
 
Pracujeme podle školního vzdělávacího programu, který jsme nazvali: "P U T O V Á N Í   S T O N O Ž K Y   Z A   P O Z N Á N Í M"
 
V naší školce se zaměřujeme na celkový rozvoj dětí, snažíme se vytvořit dětem příjemné, bezpečné a podnětné prostředí. Rozvíjíme sociální dovednosti dětí - vedeme je ke spolupráci, kamarádství, ohleduplnosti, tolerantnosti a respektování druhých. Rozvíjíme a zdokonalujeme komunikativní dovednosti, učíme děti řešit konfliktní situace bez násilí. Podporujeme samostatnost, vedeme děti k soběstačnosti v sebeobsluze. Do dětského kolektivu začleňujeme děti různých národností a etnik. V rámci výchovně-vzdělávací činnosti seznamujeme děti se světem okolo nás a jeho zákonitostmi. Uvědomujeme si, že ochrana přírody je v současné době velmi důležitá, snažíme se vést děti k poznávání a ochraně okolní přírody. Ekologická výchova je přirozenou součástí všech našich aktivit.
 
Zaměřujeme se na rozvoj těchto oblastí:
 

Ekologie

v rámci ekologie je naše škola zapojena do projektů: Recyklohraní, Mrkvička, sběr víček, sběr kaštanů, spolupráce  „Lesy Praha“, „Koniklec“, EKO centrum Šárinka

Kultura

projekt „Rudolfínek“, projekt „Hurá do Opery“, návštěva divadelních představení, projekt „Moje vlast“

Tradice

podzimní a jarní tvořivé dílny, „Dyňohraní“, lucerníčkové průvody, rozsvícení vánočního stromu, masopustní oslavy, čarodějnice, zahradní slavnosti – „Vítáni jara“ , projekty v rámci multikulturní výchovy

Předmatematické  dovednosti

Práce na interaktivní tabuli + Interaktivní programy pro předškolní vzdělávání, pracovní sešit pro předškoláky „Kuliferda“, didaktické hry se zaměřením na předmatematické dovednosti, výukové programy LOGICO

Předčtenářské dovednosti

projekt „Celé Česko čte dětem“, projekt „Babička a dědeček do školky", návštěvy knihovny

 

u žabiček

 
u ježečků

 

u veverek

 

u delfínků

   
 

V rámci projektu „Celé Česko čte dětem“, měly dětí ze třídy berušek možnost se seznámit s mongolskou pohádkou. Pohádka byla předčítaná v mongolštině a zároveň si děti poslechly český překlad (p. Mráčková).- naleznete zde.

 
 
Spolupracujeme:
   

Adopce na dálku

kolektiv mateřské školy spolu s rodiči podporuje chlapce z Ugandy Juniora Senkusu. Chlapec tak dostává možnost na život se vzděláním.

 
 
Junior Senkusu
 
Korespondence mateřské školy s Juniorem:
 

Spolupráce se ZŠ Na Dlouhém lánu

společné akce věnované dětem během roku

   

Spolupráce s o.s. Rytmus

spolupráce s občanským sdružením Rytmus - pomoc při začlenění do běžného života znevýhodněných lidí

Recyklohraní o.p.s.

jsme zapojeni do školního recyklačního programu „Recyklohraní, aneb ukliďme si svět“, http://www.recyklohrani.cz/

   
Výukový projekt "Hurá do opery"

V setkáních, zaměřených na operu uvidí děti v cyklu P ¾ hodinový průřez operou Prodaná nevěsta a v následujícím setkání obdobně zpracovanou operu Čert a Káča. Dále se v cyklu P setkají s Baletní školičkou a projdou se hledištěm operního domu.


   

Spolupracujeme s pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze

umožňujeme praxi studentům, účastníme se výzkumu, který se zabývá prací MŠ a  přechodem dětí z předškolního do základního vzdělávání

   

Spolupracujeme s Domovem seniorů „Eliška“

společné akce  děti a seniorů,  hudebně-taneční vystoupení  dětí , výroba dárků pro babičky a dědečky

   
Sběr umělohmotných víček z pet lahví Víčka, která mají smysl a pomáhají. K přečtení zpráva od pana David Lopatecki.
   
   
Naše úspěchy:
   

NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ MUZEUM A KNIHOVNA J.  A. KOMENSKÉHO VYHLÁSILO VÝTVARNOU SOUTĚŽ K PŘÍLEŽITOSTI 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. POD NÁZVEM „KAREL IV. OČIMA DĚTÍ“.


PRÁCE NAŠICH DĚTÍ OCENILA POROTA TAKTO:

2. cena I. kat.-prostorové objekty – keramický kroužek

2. cena kat.IB –výkresy třída Delfínků

čestné uznání kat. IB – třída Žabky

čestné uznání kat. IB – třída Ježečkové

NAŠE ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH:

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání věcných cen proběhne 16. června 2016 od 13.00 v budově Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, Valdštejnská 18, Praha 1. Pozvánka k nahlédnutí.

   

V roce 2016 se naše škola zúčastnila Mezinárodní dětské výtvarné soutěže Lidice 2016.

Naše škola získala dvě ocenění:

  • medaili  Nik Abramovič 
  • čestné uznání  Ondra Kučera

Je to opravdu velký úspěch, neboť porota vybírala z 5 050 prací z 335 organizací a škol z celé České republiky (celkový počet zaregistrovaných prací byl 18 075 ze 77 zemí) a udělila jen 674 ocenění (69 individuálních medailí, 1 medaile za kolektivní práci, 40 medailí školám za kolekce a 564 čestných uznání). Výsledkovou listinu včetně fotografií oceněných prací naleznete zde: http://www.mdvv-lidice.cz/aktualni/oceneni/cr/.


 

AKTUALITY

 

ZÁŘÍ

26.09. od 10:00 hodin nás navštíví Bářino toulavé divadlo s pohádkou "Strašidýlko Bačkůrka aneb Jak se skamarádit".

27.09. odchází delfíni do Rudolfína, program s názvem "Malé nejen hudební řádění".

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
web: Bc. Klára Šuvarská