MATEŘSKÁ ŠKOLA NA DLOUHÉM LÁNU

Naše školka

 
         
 
 

 
 
Zápis do mateřské školy
 
JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM  LÁNU  PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. (Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34a a 34b školského zákona)
Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Obecné informace:

 • Školským obvodem pro všechny mateřské školy městské části Praha 6 je celé území městské části, tzn., že všechny MŠ MČ Praha 6 jsou „spádové“, dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6, mimo Lysolaje, Nebušice, Řepy.
 • Zákonný zástupce dítěte má možnost podat Žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol, kam je potřeba je předat v tištěné podobě ke kontrole. Ředitel mateřské školy je povinen žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.
 • Další podmínky pro přijetí  stanovuje ředitel/ředitelka mateřské školy v kritériích.
 • Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v MŠ, umístěním na webových stránkách MŠ apod.
 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně rezervace času do jednotlivých mateřských škol  bude k dispozici k předvyplnění od 01.04.2019 na www.jakdoskolky.cz a na webech mateřských škol (odkazy). V listinné podobě k ručnímu vyplnění na ÚMČ Praha 6 (vstupní hala nebo odbor školství)

Co bude potřebovat zákonný zástupce k zápisu:

 • Vyplněnou Žádost o přijetí s vyjádřením lékaře a podpisy zákonných zástupců
 • Rodný list dítěte k nahlédnutí
 • Doklad o trvalém pobytu – OP žadatele, popř. výpis z evidence obyvatel ( nájemní smlouva není považována za trvalý pobyt)

Termíny:

 • 2.5.2019 odevzdání Žádosti o přijetí od 13,00 hod. do 18,30 hod.,v přízemí školy, v momentě odevzdání je zahájeno správní řízení.
 • 7.5.2019 možnost nahlédnutí do spisu dítěte od 10,30 – 11,30 hodin
 • 7.5.2019 zveřejnění výsledků zápisu ve 12,00 hodin na nástěnkách a webových stránkách jednotlivých mateřských škol pod unikátním registračním kódem dítěte - pouze přijaté děti
 • 9.5.2019 odevzdání Zápisového lístku přijatých dětí od 13 do 17 hodin do zvolené mateřské školy
 • Od 9.5.2019 lze sledovat průběžné pořadí dosud neumístěných svých dětí na www.jakdoskolky.cz  v jednotlivých mateřských školách ,  aktualizace bude prováděna ředitelkami škol 1x týdně od 31.8.2019
 • Termín sejmutí zveřejněných výsledků zápisu je stanoven dne 25. 05. 2019

Možnosti získání formuláře pro přihlášení dítěte do mateřské školy:

1/ Portál ÚMČ P6 www.jakdoskolky.cz  – elektronická verze:

            1/ Předvyplnění Žádosti do MŠ
            2/ Zakliknutí příslušných MŠ (výtisk pro každou MŠ zvlášť)
            3/ Rezervace času pro odevzdání žádosti
            4/ Předvyplněnou Žádost zákonný zástupce vytiskne, nechá potvrdit lékařem,  podepíše a v den
    zápisu předá ve vybrané/ných MŠ. 
                ( pozn. při podání více žádostí stačí ověřené kopie lékaře na CZECH POINTu  za á 30,-Kč)
2/ Webové stránky mateřských škol
Na webových stránkách MŠ budou k dispozici odkazy, které Vás přesměrují na web ÚMČ P6  www.jakdoskolky.cz
Vytištěný dokument z webu zákonný zástupce vyplní, nechá potvrdit lékařem, podepíše a  v den zápisu předá ve vybrané/ných MŠ. 
3/ Vyzvednutí v listinné verzi ve vstupní hale ÚMČ P6
Vyzvednutý dokument zákonný zástupce vyplní, nechá potvrdit lékařem, podepíše a v den zápisu předá ve vybrané/ných MŠ. 
Doporučené možnosti odevzdání žádosti:
a) Osobně

 • V rámci elektronického systému  P6, vyplněné Žádosti na portálu www.jakdoskolky.cz   si rodiče mohou rezervovat čas návštěvy v příslušných mateřských školách ( rodič, který využil rezervaci bude odbaven v rezervovaném čase )  osobně dne 2.5.2019
 • Žádost o přijetí v dané mateřské škole odevzdají 2.5.2019 ve stanoveném čase od 13,00 do 18,.30 hod.
 • Zákonnému zástupci při osobním odevzdání Žádosti bude vygenerován unikátní registrační kód dítěte, pod kterým lze od 9.5.2019 sledovat pořadí umístění dítěte v jednotlivých mateřských školách

  Po osobním odevzdání Žádosti o přijetí dne 2.5.2019 zákonný zástupce v mateřské škole obdrží tyto písemnosti:

 • Potvrzení o účasti na zápisu s unikátním registračním kódem a informací o možnosti nahlédnutí do spisu vyjádření se k podkladům rozhodnutí
 • Zápisový lístek

b) Soukromou datovou schránkou
  

 • Přípustné a doručené jsou pouze Žádosti doručené dne 2. 5. 2019 v době od 0,00 –23:59 hodin
 • Možnost předvyplnění údajů v systému
 • Pomocí datové schránky mohou být zasílány pouze dokumenty převedené autorizovanou konverzí, lze zhotovit na České poště, Czech POINTu, nebo u notáře – Žádost s potvrzeným vyjádřením lékaře +  trvalý pobyt dítěte v obvodu MČ Praha 6 pomocí výpisu z odboru evidence obyvatel .
 • Ředitelka mateřské školy 3.5.2019 odešle zákonným zástupcům zpět do soukromé datové schránky scan Potvrzení o účasti na zápisu , který obsahuje  unikátní registrační kód včetně razítka a podpisu ředitelky.

4/ Pořadníky přihlášek
Pod jedinečným unikátním registračním kódem budou moci rodiče po přihlášení na portálu www.jakdoskolky.cz  sledovat umístění dětí v jednotlivých školkách, dále bude na webových stránkách školek odkaz na její konkrétní pořadník.

5/ Přijetí a nepřijetí dítěte
V případě přijetí dítěte:

 • Dne 9. 5. 2019 v době od 13.00 do 17.00 hod. odevzdá zákonný zástupce podepsaný zápisový lístek do zvolené  mateřské školy a obdrží Rozhodnutí o přijetí.
 • Vyplní evidenční list
 • Vyplní informovaný souhlas GDPR
 • Vyplní Zpětvzetí žádostí s usnesením pro další mateřské školy, kde o přijetí rovněž žádali

V případě nepřijetí dítěte:

  • Zákonnému zástupci bude dle správního řádu do 1.6.2019 (30 dní ) odesláno do vlastních rukou Rozhodnutí o nepřijetí .
  • Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení
  • Odvolání se podává prostřednictvím ředitelství příslušné mateřské školy a rozhoduje o něm MHMP.
  • Odvolání je pouze formální přezkoumání postupu ředitelky školy, zda rozhodla dle předem stanovených kritérií.
  • Od 9.5.2019 bude možné v elektronickém systému www.jakdoskolky.cz  sledovat pořadí umístění svého dítěte v jednotlivých mateřských školách pod unikátním registračním kódem.

 V Praze dne 6.3.2019

 
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ


Ředitelka Mateřské Na Dlouhém lánu (dále jen mateřská škola) stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle § 34a odstavce 5 školského zákona. Školským obvodem je pro všechny mateřské školy městské části Praha 6 celé území městské části, tzn., že všechny MŠ MČ Praha 6 jsou „spádové“. Dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.
Do mateřské škol zřízených Městskou částí Praha 6 se podle ŠZ přednostně přijímají na volná místa děti s uděleným odkladem povinné školní docházky a děti s povinnou předškolní docházkou s trvalým pobytem v MČ Praha 6, bez ohledu na stanovená kritéria.

Počet volných míst pro školní rok 2019/20 : 23

Děti se přijímají podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:

1. trvalý pobyt dítěte

 

na území MČ Praha 6 přihlášené k TP

50 bodů

na území jiné MČ nebo obce

1 bod

2. věk dítěte dle narození v období

 

před 01.09.2014

30 bodů

od 01.09.2014 do 31.08.2015

10 bodů

od 01.09.2015 do 31.08.2016

5 bodů

po 01.09.2016    

1 bod

3. individuální situace dítěte

 

MŠ navštěvuje sourozenec a bude ji navštěvovat i po 01.09.2019

1 bod

Doplňující kritéria dle zaměření MŠ
V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitel/ka školy a bude děti přijímat dle věku
od nejstaršího.
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě doporučení odborného pracoviště a možností mateřské školy.

Vyplněnou, podepsanou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, odevzdávají zákonní zástupci  2. 5. 2019 od 13,00 – 18,30 hod.

Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

Po odevzdání Zápisového lístku dne 9.5.2019 v době  od 13 do 17 hodin do zvolené mateřské školy, zákonný zástupce  obdrží Rozhodnutí o přijetí.
Při přijetí dítěte do více MŠ,  zákonný zástupce odevzdá Zápisový lístek jen do  jedné zvolené MŠ. Současně s tím žadatel vyplní u vedení mateřské školy formulář Zpětvzetí žádostí do ostatních mateřských škol, kde o přijetí žádal.
Oznámení o individuálním vzdělávání je povinen zákonný zástupce učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.


 

AKTUALITY

 

ČERVEN

V úterý 4. 6. čeká děti z Veverek a Delfínů seminář magistrátu Bezpečnost dětem - přijedou hasiči, policie a sanitka.

Ve čtvrtek 6. 6. pojedou děti z Veverek a Delfínů na celodenní výlet do Zeměráje u Kovářova.

Ve čtvrtek 12. 6. pojedou děti ze Žabiček a Ježečků na polodenní výlet do Zooparku Zájezd u Buštěhradu.

V úterý 18. 6. od 16:30 bude Zahradní slavnost s táborákem, písničkami a vítáním léta a s rozloučením s předškoláky.

Ve čtvrtek 20. 6. půjdou děti ze třídy Delfínů potěšit babičky a dědečky z Domova seniorů pásmem básniček a písniček.

V pátek 28. 6. končí letošní školní rok!

Všem velkým i malým přejeme
krásné léto a těšíme se na všechny
zase v září…

Na akcích školy budou pořizovány fotografie,které mohou být umístěny na webu školy, na nástěnkách,v kronice školy atd. Pokud nesouhlasíte, obraťte se prosím na své třídní učitelky.

KVĚTEN

Ve čtvrtek 2. 5. k nám přijedou Zoubkové víly – studentky stomatologické fakulty a budou naše děti učit čistit zoubky. Doneste prosím dětem kartáčky na zuby!

V úterý 14. 5. půjdou děti ze třídy Delfínů
do Rudolfina na pořad Malý Orffestr.

Ve středu 15. 5. navštíví naši školku studenti z gymnázia s hudebně pohybovým programem Máme rádi zvířata.

Ve čtvrtek 16. 5. půjdou děti ze třídy Veverek do Rudolfina na pořad Hou hou – housle jdou.

V pondělí 20. 5. v 17 hodin pořádáme poslední přednášku pro rodiče – tentokrát o první pomoci – jak přežít ve zdraví léto s předškoláky. Přijede k nám zdravotník Pepa přímo ze záchranky.

Ve středu 29. 5. v 10 hodin oslavíme na naší školní zahradě DEN DĚTÍ společně s Inkou Rybářovou a s jejími písničkami.

Na akcích školy budou pořizovány fotografie,které mohou být umístěny na webu školy, na nástěnkách,v kronice školy atd. Pokud nesouhlasíte, obraťte se prosím na své třídní učitelky.

DUBEN

Ve čtvrtek 4. 4. čeká třídu Delfínků návštěva městské knihovny.

Ve čtvrtek 4. 4. čeká třídu Veverek workshop "Záhony pro školky".

V úterý 9. 4. nám přijdou zazpívat a zahrát na své nástroje děti ze ZUŠ Ch. Masarykové

V pondělí 15. 4. od 15 do 17 hodinpořádáme jarní dílnu pro děti a rodiče - čeká nás společné tvoření velikonočních dekorací, malování vajíček i mlsání dobrot od pilných maminek…

Letošní fotografování tříd proběhne :
: v pondělí 15. 4. - Delfíni a Žabičky
: ve středu 17. 4. - Veverky a Ježečkové.

V úterý 16. 4. k nám přijede divadlo s pohádkou Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce.

Ve středu 17. 4. pojedou Delfínci za zvířátky do Toulcova dvora

V pondělí 29. 4. od 17 do 19 hodin bude na zahradě školky opravdový čarodějnický oheň s opékáním buřtů, létáním na koštěti a s mlsáním kouzelného ovoce a zeleniny od pilných maminek. Těšíme se na všechny malé i velké!

Na akcích školy budou pořizovány fotografie,které mohou být umístěny na webu školy, na nástěnkách,v kronice školy atd. Pokud nesouhlasíte, obraťte se prosím na své třídní učitelky.

BŘEZEN

Naši předškoláci půjdou na návštěvu do první třídy – ve středu 6. 3. do ZŠ Na Dlouhém lánu, ve čtvrtek 14. 3. do ZŠ Červený vrch.

V úterý 13. 3. k nám přijede divadlo pana Sochora s představením Trosečník.

V pátek 22. 3. půjdou děti ze tříd Delfínků a Veverek společně do Rudolfina na pořad Zvířátka

V úterý 26. 3. pořádáme Den otevřených dveří pro nově přijímané děti a jejich rodiče…Od 15:00 do 16:30 bude otevřena dílnička a herna pro tyto děti.

Ve středu 27. 3. opět zvemevšechny rodiče na přednášku – paní ředitelka Renáta Riedlová a paní učitelka Jana Machová nám dají informace o nástupu dětí do základní školy, školní zralosti a odkladu školní docházky.

Na akcích školy budou pořizovány fotografie,které mohou být umístěny na webu školy, na nástěnkách,v kronice školy atd. Pokud nesouhlasíte, obraťte se prosím na své třídní učitelky.

ÚNOR

V úterý 5. 2. přijede do naší školky několik živých slepiček.

Ve čtvrtek 14. 2. pořádáme Masopustní karneval. Prosíme, děti přiveďte do tříd už oblečené v maskách…

V týdnu od 18. do 22. 2. jsou jarní prázdniny. V těchto dnech bude naše školka mít omezený provoz.

V úterý 26. 2. v 17:00 pořádáme přednášku pro rodiče. Přijede k nám paní psycholožka a vysvětlí specifika předškolního věku, zásady předškolní přípravy a diagnostiku školní zralost.

Ve středu 27. 2. k nám přijede zahrát a zazpívat Kabaret paní Matějcové.

Na akcích školy budou pořizovány fotografie,které mohou být umístěny na webu školy, na nástěnkách,v kronice školy atd. Pokud nesouhlasíte, obraťte se prosím na své třídní učitelky.

LEDEN 2019

V prvním lednovém týdnu projdou naši školku Tříkrálové průvody…

V pátek 11. 1. pojedou děti ze třídy Veverek do Rudolfina na pořad Ouška Hoboje.

V úterý 15. 1. nás navštíví divadlo hudební agentury Kubec - Špringlová s představením Plecha a Neplecha jdou do světa.

Ve čtvrtek 24. 1. uvidíme krátký program s hasiči, policií a popeláři, dozvíme se něco o fungování těchto složek…

Na akcích školy budou pořizovány fotografie,které mohou být umístěny na webu školy, na nástěnkách,v kronice školy atd. Pokud nesouhlasíte, obraťte se prosím na své třídní učitelky.

PROSINEC

V úterý 4. 12. k nám přijede divadlo paní Hessové s pohádkou Andělé ze zapomenuté skříňky.

Ve středu 5. 12. dopoledne navštíví naši školku Mikuláš, čerti a andělé.

Ve středu 12. 12. půjdou děti z delfínů na vánoční koncert do ZUŠ Charlotty Masarykové.

Ve čtvrtek 13. 12. půjdou děti z delfínů do Rudolfina na pořad Hravá harfa.

V pátek 14. 12. navštíví naši školku studenti z gymnázia s vánočním programem.

V pondělí 17. 12. v 16. 30. se setkáme u vánočního stromku na zahradě naší školky. Čeká nás krátký program s koledami a rozsvěcováním stromečku.

V úterý 18.12. proběhne vánoční nadílka ve třídách.

Od soboty 22. 12. do úterý 1. 1. jsou v naší školce vánoční prázdniny.

LISTOPAD

V pondělí 29. 10. a v úterý 30. 10. jsou podzimní prázdniny, provoz školky bude omezen.

V úterý 20. 11. přijede divadélko Matěje Kopeckého s představením Medvěd Ťupínek.

Ve středu 28. 11. od 15 do 17 hodin budeme mít ve druhém patře školky
Adventní výtvarnou dílnu. Můžete si společně s dětmi vytvořit mikulášské drobnosti i vánoční dekorace a pochutnat si na dobrotách od pilných maminek a babiček…

Na akcích školy budou pořizovány fotografie,které mohou být umístěny na webu školy, na nástěnkách,v kronice školy atd. Pokud nesouhlasíte, obraťte se prosím na své třídní učitelky.

ŘÍJEN

V úterý 2. 10. v 17:00 se koná třídní schůzka! Budeme volit nové členy SRPŠ, dozvíte se novinky o provozu školy, akcích a kroužcích na letošní školní rok…

Ve čtvrtek 11. 10. přijede k nám na zahradu paní chovatelka s živými kozami. Pozvánka ke stažení zde.

Ve čtvrtek 18. 10. nám divadlo DOKOLA zahraje pohádku O Budulínkovi.

Ve středu 24. 10. půjdou děti ze třídy Delfínků poprvé do Rudolfína na pořad Malé hudební řádění.

V pondělí 29. 10. a v úterý 30. 10. jsou podzimní prázdniny, provoz školky bude omezen.

Na akcích školy budou pořizovány fotografie, které mohou být umístěny na webu školy, na nástěnkách, v kronice školy atd. Pokud nesouhlasíte, obraťte se prosím na své třídní učitelky.

ZÁŘÍ

Vítáme všechny malé i velké v novém školním roce!

A co nás čeká v září?

V úterý 18. 9. v 10:00 k nám přijede Divadlo Evy Hruškové s představením Šípková Růženka.

V úterý 25. 9. od 17 hodin bude na zahradě školy seznamovací táborák.
Opečeme si buřtíky, popovídáme a zasoutěžíme si… Přineste si uzeniny k opékání a pečivo, pokud chcete, také nakrájenou zeleninu a ovoce pro děti.
Čaj pro děti, kávu, tácky, hořčici a kečup zajistí školka. Za děti v průběhu akce odpovídají rodiče!
Prosíme, hlídejte si je, ať nemáme zbytečné úrazy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
web: Bc. Klára Šuvarská